Pagament de la inscripció

Una vegada compte amb la confirmació del Comité Organitzador per a participar en el Premi podrà abonar els drets d'inscripció, en total 80 euros, per mitjà de:

Transferència bancària a nom de: "Premi Internacional Pianístic de Paterna".

Els concursants seleccionats, una vegada realitzat l'ingrés corresponent a la inscripció, hauran d'enviar còpia del rebut bancari o justificant de pagament via correu electrònic (admin@premipianopaterna.es) o fax 0034 96 111 14 94 a la Secretaria del concurs abans del dia 31 de març del 2011.

Cap concursant serà acceptat fins que no es reba el justificant i la quota íntegra d'inscripció. Esta, en cap cas serà reembossable. Si esta no es rep dins del termini indicat, el concursant seleccionat quedarà immediatament rebutjat.

El Comité Organitzador establirà una llista d'espera dels concursants no seleccionats, que podrien ser invitats a participar si es produïren baixes de concursants seleccionats o algun concursant quedara rebutjat.

NOMÉS els concursants seleccionats hauran d'abonar els drets d'inscripció abans del 31 de març del 2011.