Bases

  Descarregar les bases>>

 1. Participants

  Podran concursar pianistes de qualsevol nacionalitat nascuts des de l’1 de gener de l'any 1981.
 2. Premis

  L'Ajuntament de Paterna  destina un total de 16.000 Euros desglossats en els següents premis:

  Primer premi:
  diploma, 8.000 Euros i tres concerts per a la temporada 2011-2012.
  Segon premi:
  diploma i 4.000 Euros.
  Tercer premi:
  diploma i 2.000 Euros.
  Quart premi:
  diploma i 1.000 Euros.
  Premi especial a la millor interpretació de Música Espanyola:
  diploma i 500 Euros.
  Premi especial al millor Pianista Espanyol:
  diploma i 500 Euros.
 3. Etapes i repertori

  El Premi constarà d'una Prova Eliminatòria, una Prova Semifinal i una Prova Final, totes elles obertes al públic.

  Eliminatòria

  El repertori d'esta prova tindrà una duració d'entre 15 i 20 minuts, i consistirà en:

  • Un Preludi i Fuga del "Clavecí Ben Temperat" de J.S. Bach, o una Sonata de D. Scarlatti o Pare Soler.
  • Un Estudi de virtuosisme.
  • Una o diverses obres de liure elecció.

  Accedirà un màxim de 18 concursants a la Semifinal.

  Semifinal

  El repertori d'esta prova tindrà una duració d'entre 25 i 30 minuts, i consistirà en:

  • Una Sonata de Haydn, Mozart o Beethoven.
  • Una o diverses obres de lliure elecció.

  Accedirà un màxim de 4 concursants a la Prova Final.

  Final

  Recital d'una duració d'entre 35 i 45 minuts, compost per obres completes de lliure elecció i estils i èpoques diferents.

  Els concursants actuaran en les diferents Proves del Premi per orde alfabètic, partint de la lletra que s'extraga en el sorteig que tindrà lloc durant l'Acte d'Obertura el dia 24 d'abril del 2011, a les 19:30 hores en l'Auditori Antonio Cabeza de Paterna.

  Els concursants hauran d'estar presents. Este orde podrà ser modificat per força major si així ho justificara el candidat i ho aprovara la Direcció.

  Per a optar al PREMI ESPECIAL a la millor interpretació de Música Espanyola, els concursants hauran d'interpretar, almenys, una peça d'un compositor espanyol en qualsevol de les diferents fases del Premi.

  Consideracions generals sobre les proves

  • No s'acceptarà la interpretació de la mateixa obra en les diferents proves.
  • Totes les obres s'interpretaran de memòria.
  • El Jurat podrà interrompre l'actuació del concursant que supere el temps màxim estipulat per a cada una de les proves.
  • A partir del 31 de març no es podran fer canvis en el programa.
  • L'Organització posarà a disposició dels concursants pianos d'estudi per a assajos durant els dies de celebració del Premi.
  • Els concursants que desitgen provar el piano on realitzaran les proves del Premi, podran fer-ho el dia 24 d'abril del 2011 a partir de les 10:00 h.
  • La Direcció es reserva el dret d'autoritzar la gravació i retransmissió de les proves del Premi, sense que per això els concursants puguen pretendre cap honorari, ni posar-los veto.
 4. Inscripció i admisió

  Podran concursar pianistes  de qualsevol nacionalitat nascuts des de l'un gener de l'any 1981.

  Els documents requerits per a les sol·licituds d'inscripció han d'arribar abans de l'11 de març del 2011 a la Secretaria del Premi per mitjà de qualsevol de les tres vies habilitades:

  Els documents a remetre seran els següents:

  • Fotocòpia del DNI o passaport del concursant.
  • Fotografia professional en format digital (JPG) enviada per correu electrònic (recomanable 300ppp)
  • Currículum Vitae en castellà, valencià o anglés. Consulte la secció d'inscripció.
  • Butlletí d'inscripció en castellà/ valencià o anglés, amb les dades personals del participant i programa complet amb què el concursant realitzarà les diferents proves. Consulte la secció d'inscripció.

  Tot el material d'inscripció ha de ser enviat a:

  "Secretaria del Premio Internacional Pianístico de Paterna"
  Plaça de l'Exèrcit Espanyol, 4. 46980, Paterna València (Espanya)

  En cas d'enviament postal, els documents dels apartats A, C i D, han de ser enviats en un únic sobre a la Secretària del Premi. Si la inscripció es realitza online o per correu electrònic, tots els documents han d'adjuntar-se en el mateix enviament. En cas d'enviament voluntari d'un CD o DVD com a material addicional per a la seua sol·licitud, aquest ha de ser enviat mitjançant el correu postal.

  La Secretaria del Premi enviarà un comunicat a través de correu electrònic, en el termini de deu dies com a màxim, després de la recepció del material d'inscripció enviat per cada concursant, informant-los si aquest ha sigut rebut correctament.

  Només seran vàlides les sol·licituds que es reben completes correctament tal com figura en aquest punt, amb el consegüent comunicat de confirmació per la secretaria del Premi.

  Si algun dels requisits per a la inscripció fora falsejat, incomplet o incorrecte, la sol·licitud del concursant quedarà invalidada.

  El Comité Organitzador del Premi seleccionarà un màxim de 80 pianistes basant-se en el material d'inscripció, i informarà l'interessat via correu electrònic abans del dia 21 de març si ha sigut seleccionat. Després d'aquest comunicat, NOMÉS els concursants seleccionats hauran d'abonar els drets d'inscripció per la quantitat de 80 Euros, lliure de despeses per al beneficiari, abans del 31 de març del 2011.

 5. Calendari

  11 de març

  Data límit per a recepció de sol·licituds d'inscripció.

  21 de març:

  Notificació d'admissions al premi.

  31 de març:

  Data límit per al pagament de taxes d'inscripció dels concursants seleccionats i enviament del justificant.

  24 d'abril:

  • 10:00 h. Prova del piano per part dels concursants en l'Auditori.
  • 19:30 h. Acte d'Obertura (Auditori Antonio Cabeza):
   • Presentació.
   • Sorteig d'ordre d'actuación.
   • Concert d'Obertura.
   • Còctel de Benvinguda per a concursants, jurat, patrocinadors, personalitats i invitats.

  25, 26 y 27 d'abril: PROVA ELIMINATÒRIA.

  27 y 28 d'abril: PROVA SEMIFINAL.

  29 d'abril: PROVA FINAL.

  • 18:00 h. Acte de Clausura (Auditori Antonio Cabeza):
   • Actuació dels Finalistes
   • Lectura del veredicte del Jurat
   • Lliurament de Premis.
 6. Pagament de la inscripció

  Aquesta operació podrà realitzar-se:

  • Mitjançant transferència bancària a nom de: Premi Internacional Pianístic de Paterna. Als concursants seleccionats li'ls facilitarà el número de compte bancari.

  Els concursants seleccionats hauran d'enviar còpia del rebut bancari o justificant de pagament via correu electrònic admin@premipianopaterna.es o al número de fax  0034 96 111 14 94  a la Secretaria del concurs abans del dia 31 de març del 2011.

  Cap concursant serà acceptat fins que no es reba el justificant i la quota íntegra d'inscripció. Aquesta, en cap cas serà reembossable. Si aquesta no es rep dins del termini indicat, el concursant seleccionat quedarà immediatament rebutjat. El Comité Organitzador establirà una llista d'espera dels concursants no seleccionats, que podrien ser invitats a participar si es produïren baixes de concursants seleccionats o algun concursant quedara rebutjat.

 7. Jurat

  Estarà compost per un mínim de 7 membres procedents de diferents països. Tots seran personalitats d'inqüestionable reputació internacional en el món de la  música. Seran concertistes, catedràtics, directors d'orquestra, compositors, professors de conservatoris, crítics musicals, etc.
  Una vegada iniciat el premi, el Jurat resoldrà totes les incidències que pogueren produir-se en la interpretació d'aquestes bases. Les decisions del Jurat, així com el veredicte de la concessió dels premis seran inapel·lables.

 8. Consideracions generals

  • El Primer Premi serà indivisible, mentres que els altres poden ser compartits exaequo.
  • L'Organització del Premi, en col·laboració amb diferents entitats, oferirà la possibilitat d'organitzar diversos concerts per al seu guanyador.
  • Els premis podran ser declarats deserts.
  • Els Premis estan subjectes a les retencions corresponents segons la llei vigent.
  • És requisit ineludible que els guanyadors arrepleguen el seu guardó personalment. En cas que no siga així perdran tots els drets a rebre el Premi.

  La participació en el Premi Internacional Pianístic de Paterna implica la total acceptació de les bases i la renúncia a qualsevol reclamació. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes, serà resolta  pel jurat. En cas de dubte en la interpretació de les presents bases, serà vàlid el text en castellà.